Perfil del Contractant

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT REGULAT A L'ARTICLE 159 DE LA LCSP DEL SERVEI DE TRADUCCIÓ I SUBTITULACIÓ DE PEL.LÍCULES PER A BADALONA COMUNICACIÓ, SA.

25/07/2018 (12:42 h)

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=33368256